eti_fikir_gelince_akla_logo_1(revised

Detaylar

Kişisel Verilerin İşlenmesin İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Eti”) tarafından https://etifikirmaratonu.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek ETİ Ideathon 2022 Etkinliği’ne (“Etkinlik”) katılımız kapsamında dolduracağınız başvuru formu aracılığıyla Şirketimizle paylaştığınız fikirleriniz kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Kişisel verileriniz işlenirken, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayanılmaktadır:

·       Kişisel verileriniz; Etkinlik için kaydınızın oluşturulması, tarafınıza organizasyon ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesi, Etkinlik’e katılabilmeniz, bizimle fikirlerinizi paylaşmanız ve bu doğrultuda Şirketimiz tarafından Etkinliğe katılan projelerin değerlendirilmesi ve Etkinlik sonuçlarının duyurulması amaçlarıyla işlenirken, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. 

 

·       Kişisel verileriniz; eğitim ve online Etkinlik süresince görüntü ve ses kayıtlarının Eti’nin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılması, bu kayıtlardan içeriklerin üretilmesi ve Eti’ye ait iletişim platformları, internet sitesi ve Eti Instagram, Facebook, Twitter sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi ve çevrim dışı ortamlarda herkese açık olarak yayınlanması amaçlarıyla Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) ve Tactivos, Inc. (“Mural”) platformları üzerinden işlenirken ve ilgili platform sağlayıcılara aktarılırken verileriniz “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kimlik, iletişim, eğitim durumunuza ilişkin bilgileriniz (öğrenim durumunuz, hangi üniversitede okuduğunuz ve kaçıncı sınıfta olduğunuz), mesleki deneyim, işlem güvenliği bilgileriniz ile bizimle paylaştığınız fikirlerinize ilişkin bilgiler işlenmektedir. Ayrıca açık rıza vermeniz durumunda görüntü ve ses kayıtlarınız da işlenmekte ve kişisel verileriniz yurtdışında mukim platform sağlayıcılara aktarılmaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlerle Hangi  Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır:

·       Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

·       Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemleri ile uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin yasal haklarının korunabilmesi.

·       Destek ve Hizmet Aldığımız Şirketler: Üçüncü taraflardan hizmet alınması ve alt yapı sağlayıcılarından destek alınması kapsamında Zoom ve Mural platformları ve Eti’nin sosyal media hizmet sağlayıcıları (Instagram, Facebook, Meta, Twitter) ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, görüntü çekimlerinin gerçekleştirilmesi ve bilgilerin elektronik ortamda sağlanması suretiyle, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin açık rızası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

•            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•            Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

•            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

•            İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•            İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•            İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:·      Yazılı Başvuru: Hoşnudiye
Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir

·      E-Posta: kvkk@etigrup.com.tr

 ·       Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: etigida@hs03.keptr 


Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.